OM / Procedure fra A-Z

1

Indledende møde & idégrundlag

Første punkt er det indledende møde, hvor du tager kontakt til os.
På mødet stiller vi de nødvendige spørgsmål og lytter først og fremmest til dine idéer.
Til mødet må du gerne have følgende klar:

Nødvendige:

- Tegning over din grund
- Gældende lokalplan
- Geoteknisk rapport
- Evt. servitutter din grund er behæftet med.

God idé at have med:

- Inspirationsmateriale i form af udklip fra boligmagasiner, internet eller andet.
- En liste med overvejelser om hvad dine ønsker og behov er, herunder evt. rumstørrelser og funktion?
- En liste med eventuelle ønsker til materialevalg generelt.

Er det ikke muligt for dig, at skaffe noget af materialet, hjælper vi dig gerne.

Efter gennemgangen af grundlaget, kommer vi med nogle grundidéer til opgavens løsning, og vi drøfter i fællesskab opgavens omfang.
På det grundlag udarbejdes et tilbud på arkitekthonoraret, således, at du kan være tryg med hvad du får tilbud på.
 

2

Skitseforslaget

Ud fra det indsamlede materiale ved det indledende møde, samt den ønske-/behovsanalyse vi har udarbejdet, skitserer vi den første idé som opfylder så meget som muligt i vores analyse.

I skitseforslaget fremgår den overordnede idé til boligens indretning på én eller flere plantegninger og den ydre arkitektonisk fremtræden fremgår i form af målfaste facadetegninger.
Hvis vi skønner det nødvendigt, laver vi også et principsnit gennem boligen for at visualisere og dermed bedre kunne bedømme evt. niveauforskelle og rumhøjder.

Endelig får du en situationsplan, hvorpå boligen er placeret på din grund og orientering af verdenshjørnerne fremgår, så du kan fornemme hvor der vil være lys og skygge i forhold til indretningen indendørs såvel som udendørs.

Du får en personlig gennemgang af skitseforslaget hos os, med forklaring på vores arkitektoniske idéer såvel som de byggetekniske.
Herefter er det op til dig, om vi rammer plet med vores idé eller om vi skal have rettet til.
 

3 

Myndighedsprojektet

Når du er tilfreds med skitseforslaget, går vi i gang med at ”projektere” myndighedstegninger til din bolig. At ”projektere” betyder at udkaste planer til noget.

Vi projekterer med udgangspunkt i skitseforslagets tegninger, som nu bearbejdes for at blive til præcise arbejdstegninger med konstruktionsbeskrivelser som din bolig kan opføres efter.

Denne fase indeholder normalt også en ekstern ingeniør, for at beregne boligens stabilitet som også kan være et krav fra myndighederne.

Myndighedsprojektet indeholder normalt målfaste tegninger i form af; fundamentsplan med kloak, etageplan(er), snit og facader. Hertil en situationsplan, hvorpå der er redegjort for boligens placering på grunden og bebyggelsesprocenten samt byggeansøgningsskemaer.

Ved ansøgningen af dit byggeri ved myndighederne skal der også forelægge et tilbud på den lovpligtige 10 årige byggeskadeforsikring. Dette med mere, vejleder vi nærmere om under denne fase.

4

Hovedprojekt

Når du har opnået byggetilladelsen, udfærdiger vi et hovedprojekt.

Hovedprojektet består af den endelige præcisering og detaljering af projektet, således at der dannes et komplet udbudsmateriale, samt at der kan indhentes tilbud på opførelsen af din bolig.
De betingelser som myndigheder stiller i byggetilladelsen og de eventuelle detaljer der er fremkommet under ventetiden for myndighedsbehandling, som f.eks. bestemmelser af køkken- og bad inventar og øvrige detaljer, bliver indarbejdet under hovedprojektet.

Der udfærdiges arbejdsbeskrivelser, tilbudslister, tilbudsbetingelser inkl. tidsplan, hovedtegninger samt detaljetegninger
Jo større detaljeringsgrad og beskrivelse du har med i et udbudsmateriale, jo mindre er risikoen for at overse eller misforstå hinanden under tilbudsgivningen.

5 

Prisindhentning & udbudsform

I dette stadie skal du tage stilling til hvordan dit projekt skal udbydes.
Der findes overordnet 2 metoder når det gælder privat boligbyggeri.

1. Hovedentreprise:

Her udbydes arbejdet til én entreprenør (hovedentreprenøren).
Hovedentreprenøren indhenter så tilbud fra de forskellige fagområder (også kaldet underentreprenører) og giver herved en pris på hele arbejdet.
Hovedentreprenøren er ansvarlig for koordinering og udførelse af arbejdet.

Ved denne entrepriseform har du som bygherre, kun én person at henvende og betale til.
Vores opgave er minimeret til at følge byggeriet således det opføres korrekt efter tegningerne og herunder evt. supplerer med detailløsninger på komplekse konstruktioner.

2. Fagentreprise

Her udbydes arbejdet i de forskellige fagområder som opgaven omfatter.
Herunder tømrer, murer, jord & kloak, beton, VVS, elektriker, maler m.m.
Ved denne entrepriseform forestår arkitektfirmaet koordinering af byggepladsen og byggeriet.

Begge entrepriseformer kan anvendes, ved at der afholdes en licitation på opgaven.

I udbudsmaterialet defineres om du er interesseret i den ene eller begge udbudsformer.

Forskellen i udbudsformerne er, hvem der skal honoreres for koordinering og ansvaret under byggeriet. Ved valg af fagentreprise er det dog arkitekten der styrer løsningsvalget uden at have nogen økonomisk interesse modsat en hovedentreprenør.
Tidsforbruget er også større ved valg af fagentreprise, da licitationen er mere omfattende.

6

Udførelsen af byggeriet

Når vi har fundet ud af hvem der skal opføre byggeriet, hjælper vi dig med kontrahering med rigtige betingelser. Herefter igangsættes arbejdet ud fra en foruddefineret byggetidsplan.

Løbende under byggeriet afholdes der de nødvendige byggemøder, samt tilsyn med kvalitetskontrol og fotodokumentation.

Ved byggeriets afslutning fortager vi en afleveringsforretning, hvor alle eventuelle fejl og mangler nedskrives på en liste, som entreprenøren(e) skal afhjælpe inden de modtager de sidste penge.

Til myndighederne indsendes en ibrugtagningstilladelse før indflytning kan foregå.


Indflytning
 

 

1- og 5 års gennemgang.

Afhængig af hvilke kontraktgrundlag der anvendes, løber entreprenørens garanti i min. 5 år

Dette betyder at når huset er 1 år gammelt, indkaldes der til 1 års gennemgang og det samme til 5 årsgennemgang.

Her påpeges eventuelle fejl og mangler, som entreprenøren skal afhjælpe således at han kan få nedskrevet den garanti han har stillet ved byggeriets start.

   
Arkitekfirmaet Plysen Design | Tarp Byvej 6 d, 6715 Esbjerg N - DK | Tlf.: 25341610